Transcendentalní meditace

S rostoucí evidencí, že TM pomáhá dětem soustředit se a být méně impulzivní, TM se stává součástí denního režimu u stále více rodin s autistickým dítětem. 

Ukázalo se, že 10 minut Transcendentální Meditace (TM) 2x denně může pomoci některým dětem lépe zvládat jejich situaci, uvádí Everyday Health. Může to také pomoci dětem, které mají v různém stupni nějaké sociální, komunikační či behaviorální potíže. 

Zejména  u rodičů, kteří hledají dodatečné řešení bez dalších farmakologických preparátů s negativními vedlejšími účinky, může být TM dobrá volba. Každopádně je třeba konzultovat s lékařem a spolupracovat s ním. Většinou se používá TM jako dodatek k tradiční léčbě. 

MUDr. Noman Rosenthal, klinický profesor psychiatrie na Georgetown Medical School ve Washingtonu, D.C, objevitel poruchy Seasonal Disorder. a autor několika knih, včetně „Transcendence: Healing and Transformation Through Transcendental Meditation“ uvádí, že TM se vždy používá ve spojení s tradiční léčbou, a že pro rodiče, kteří hledají ještě něco navíc, jak pomoci svému dítěti, určitě stojí za to, aby se o tuto možnost více zajímali. Je možné, že v případě používání TM už nebude třeba tolik medikace a lékař bude moci snížit dávku tradičních farmakologických preparátů. 

Studie Akins a kol „Utilization Patterns of Conventional and Complementary/Alternative Treatments in Children with Autism Spectrum Disorders and Develpmental Disabilities in a Population-Based Study“ uveřejněná v časopise Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics zjistila, že rodiče s autistickým dítětem používají alternativní a komplementární terapie častěji, než rodiče dětí s jinými vývojovými poruchami. 

Technika Transcendentální Meditace je snadná k naučení i praktikování a je vědecky obšírně prozkoumaná. Je třeba se ji naučit od odborně vzdělaného a vyškoleného instruktora. Výuka je vždy individuální, s přímou účastí dítěte, postupuje se pohodlně krok za krokem s jednotlivými instrukcemi. Je doporučováno, aby se v tom případě TM naučili i rodiče, aby dobře věděli, co jejich dítě dělá a taky proto, že doma mohou meditovat s dítětem a takto ho nasměrovat a podpořit. Technika TM se praktikuje v pohodlném sedu se zavřenýma očima. Jedná se o mentální techniku – jemnou práci s myslí. Dítě je vyškoleno v jemném pohodlném myšlení speciálního zvuku (mantry), při kterém se nepoužívá žádné soustřeďování, ani představování, ani žádná jiná manipulace a kontrola mysli. Během tohoto několikaminutového procesu dojde samovolně k hlubokému odpočinku a uvolnění, při kterém jsou rozpouštěny tenze a stresy, jež se většinou velkou měrou podílí na poruše dítěte. 

Příznivé účinky TM jsou v případě této poruchy evidentní, jak poznalo již mnoho rodin a jak se s nimi lze blíže obeznámit např. z webináře v rámci Nadace D. Lynche z listopadu 2013 „Autism, Meditation, and Stress“. 

Avšak úsilí lépe porozumět a vyhodnotit, jak může TM pomoci dětem s řadou potíží u poruchy autismu pokračuje v rámci dalšího výzkumu. Jedna menší studie, publikovaná v roce 2011 v Mind & Brain, The Journal of Psychiatry, zjistila, že rodiče žáků/studentů s poruchou hyperaktivity, poruchou soustřeďování a dalších poruch učení, zaznamenali významné zlepšení u určitých symptomů po 6 měsících praktikování TM (ve skupince nebo s učitelem) po dobu 10 minut dvakrát denně.

Současně mnoho dalších vědců výzkumníků z různých lékařských organizací studuje příznivé zdravotní ůčinkyTM, včetně National Institutes of Health, American Medical Association, American Psychological Association a Harvard Medical School.

Výkonný ředitel Nadace Davida Lynche, certifikovaný učitel TM Dr. Robert Roth, autor knihy Transcendental Meditation: Revised and Updated Edition uvádí, že v tom nevidí žádné riziko zkusit tuto techniku. “O co se vlastně jedná? Jde o to, že dovolíte tělu, aby si odpočinulo a uvolnilo se, a v tom není nikdy žádné riziko, když necháte tělo odpočívat“, říká Dr. Roth, který má za sebou 40-letou úspěšnu praxi TM učitele, a dodává: „Neviděl jsem nikdy nic jiného, než řadu příznivých dodatečných účinků”. 

TM je snadná přirozená nenamáhavá technika, kterou snadno zvládnou i děti s problémy učení, navíc je příjemná, takže děti ji milují

TM je snadná přirozená nenamáhavá technika, kterou snadno zvládnou i děti s problémy učení, navíc je příjemná, takže děti ji milují

Reklamy

Čtyři učitelky Transcendentální Meditace (TM) z Nadace D. Lynche byly pozvány do Singrova centra na ostrově Rikers Island, aby prezentovaly úvodní přednášku o technice Transcendentální Meditace 20 vězeňkyním, na které byla uvalena vazba z různých důvodů, od méně vážných až po vážné.
Ředitelka pracovního oddělení nápravného zařízení Phil Terwiel uvedla, že TM by mohla být velmi cenným nástrojem a napomoci ženám po jejich propuštění znovu si najít bydlení, práci a bezproblémově se zařadit do normálního života.
Jak se ukázalo, byl to dobrý nápad. Do kurzu se mimo vězeňkyň přihlásily i tři dozorkyně.
Už po první meditaci v rámci TM kurzu bylo cítit v atmosféře zklidnění a spokojenost. Všechny účastnice cítily úlevu od vnitřního tlaku, jako nikdy předtím a na tváři měly úsměv.
Jedna účastnice poznamenala: „Kdybych bývala měla TM po celý život, tak bych tu nebyla“. Během prvních dnů a týdnů bylo vidět u účastnic patrné zlepšování. Jedna uvedla: „Mám moc ráda ten klid, který získám z TM. Cítit ten pokoj je největší odměna. Jak se uvolnila všechna ta nežádoucí zátěž z mé mysli, zlepšila se mi hodně nálada“.
Druhá účastnice říká: „Před tím, než jsem začala meditaci, jsem byla ztracená, vystresovaná a zlostná. Pořád jsem se obviňovala za to, jak jsem si zkazila život. S meditací jsem teď více otevřená životu a už to tady přes den zvládám. Je to dar nalézt v sobě toto skryté místo, které mi přináší uvolnění a radost. Moc vám za to děkuji“.
Další účastnice uvedla: „Už dokážu nelpět na zbytečnostech. V noci, když tu ostatní křičí a já nemůžu spát, tak si prostě medituju. Už věky jsem se necítila tak dobře. Dokážu si sebe teď víc uvědomovat. Doporučila bych tuto meditaci každému. Budu s ní pokračovat až do mého posledního dne života“.
Učitelky TM měly pocit, že to byla jedna z nejvíce naplňujících zkušeností pro ně samotné, snad právě proto, že v tomto prostředí byla TM tolik zapotřebí. Teď ji tyto ženy mají a budou mít po celý zbytek života. „Když máte TM, nepotřebujete nic jiného, prostě zavřete oči, a všechno je tu pro vás“, uvedla jedna učitelka TM.
Učitelky TM z Nadace Davida Lynche se sem na Riders Island budou pravidelně vracet v rámci follow-up programu. Pracovníci nápravného zařízení se snaží a hledají cesty, jak zpřístupnit techniku TM více ženám ve vězení a zaměstnancům. Paní Terwiel uvedla, že mají z TM všichni radost, a že bude bezpochyby užitečné naučit TM více zdejších žen a zaměstnanců.

“Pocit tíhy je na tom ostrově velmi silný, ale vřelost těch žen, jejich dychtivost vyléčit se z traumatického stresu, růst a nalézt mír – je ještě silnější”. - Rachel Katz, TM učitelka Nadace DLF

“Pocit tíhy je na tom ostrově velmi silný, ale vřelost těch žen, jejich dychtivost vyléčit se z traumatického stresu, růst a nalézt mír – je ještě silnější”. – Rachel Katz, TM učitelka Nadace DLF

 

Viz článek.

Vzdělání má za cíl kultivovat mysl člověka a uschopnit ho dosáhnout vše, co by chtěl na velkém poli života dosáhnout. Vzdělání by nezbytně mělo umožnit člověku využít jeho plný potenciál v oblasti těla, mysli i ducha. Mělo by však v něm také rozvinout schopnost co nejlépe využít své osobnosti, prostředí a okolností, aby mohl v životě dosáhnout maximum pro sebe i pro ostatní. V těchto oblastech existují úžasné nevyužité latentní možnosti, jež studenti nikdy nevyzkoumají ani nerozvinou během svého studentského života, který je nejcennější dobou pro budování kariéry člověka. Když člověk cestuje po světě a setkává se s lidmi různých národů, zjišťuje, že téměř ve všech zemích je veřejný názor proti převažujícímu systému vzdělání. V žádné zemi na světě nejsou lidé skutečně spokojeni se stávajícím systémem vzdělání. Není mnoho těch, kteří by uspokojivě dokázali vystihnout, jaký by ideální systém vzdělání měl být a poukázat, co v současné učební osnově škol a univerzit schází. Nicméně, je evidentní, že všude přetrvává nespokojenost se stávajícím učebním plánem.

Schází kompletnost systému vzdělání, jež by poskytla plnost učebním osnovám, prostřednictvím a díky níž by studenti, vycházející ze vzdělávacích institucí, byli plně rozvinutými a zcela odpovědnými občany svých zemí, dobře vyzrálí v plných hodnotách života, rozvinutí ve vyšším vědomí a chápání.Měly by se vyučovat takové předměty, které by studentům objasnily celý rozsah života. Ať si vyberou jakýkoli předmět, měl by v sobě obsahovat pohled na plný život, úplnou perspektivu plných hodnot života a žití.

V současnosti, s příchodem nových vynálezů ve všech oblastech studia, proniká do sféry vzdělání velký počet předmětů. Oblast specializace se stává sama o sobě větví výuky. Ať se studenti učí jakkoli přesnou specializaci, měli by též obdržet vizi plné hodnoty života.

Je jasné, že každý obor studia sahá od nejelementárnějšího až po nejpokročilejší studium daného předmětu. Ale žádný předmět studia, ani žádný obor učení dosud nedosáhl vrcholu výzkumů v daném předmětu. Každá větev výuky prezentuje v současnosti velké objevy a vynálezy, ale možnosti ještě větších objevů leží v zásobě pro výzkum budoucími generacemi. Takže nejvyšší vrchol studia kteréhokoli předmětu je mimo dnešní sféru vědění. To ponechává každou větev výuky ve velmi neukončeném stavu.

Se studiem Absolutna ve vyšších kurzech každého oboru studia se však jeví, že student bude mít, spolu se získáním pokročilé znalosti předmětu, představu o nejzazším limitu daného předmětu. Je to proto, že studium se nakonec dotkne horizontu Absolutna. Studium věčného Absolutna se tak zdá být vysoce významné. Mělo by být přílohou studia každého oboru. Student by tak našel rozsah, kam až život jde. Jak je to nyní, studium kteréhokoli odvětví výuky je omezené pouze na povrchové úrovně daného předmětu. Proto je na odbornících v oblasti vzdělání, aby uvážili uvedení studia Absolutna spolu s vyšším studiem každého odvětví výuky. Mělo by to být přinejmenším zahrnuté v učební osnově dospělých studentů na vysokých školách a univerzitách.

Studium Absolutna odhalí studentům velké a skryté hodnoty života, které leží za samozřejmou jevovou fází existence a přinese jim hlubší význam existence, širší vizi života a nezměrné pole moudrosti. Odhalí jim to také možnosti žít hodnoty života mnohem větší a vyšší, než ty, které nalézáme na úrovni relativní existence. Když se technika Transcendentální meditace praktikuje spolu se studiem Absolutna, poslouží se skutečně smyslu vzdělání. Systém vzdělání tak bude úplný v pravém smyslu slova.

Současné systémy vzdělání v různých zemích světa poskytují studentům pouze informativní vědění. Na poli vzdělání není dnes nic konkrétního, co by skutečně rozvinulo vnitřní hodnoty mysli, těla a ducha. Proto, ať lidé dostávají jakékoli vzdělání, je to pouze na povrchové úrovni informací. V každém předmětu jsou poskytnuty určité informace o předmětu, a když je student schopen zapamatovat si ty informace, projde zkouškou. Současný systém vzdělání připravuje studenta jenom pro kariéru, uznávanou společností, především výdělek na živobytí.

Není tu žádné pole o vnitřních hodnotách života otevřené pro studenty. Informace o vnitřním světě mysli a ducha jsou uzavřeny. Je překvapující, jak byly nejpodstatnější aspekty vnitřního života, které tvoří samotný základ veškerého vnějšího života a existence, ignorované po tak dlouhou dobu na celém světě. Nyní je nejvyšší čas, aby se spolu s vnějšími oblastmi různých odvětví výuky poskytlo studentům vzdělání ve vnitřních sférách života. Bez vědění o Absolutnu a bez používání Transcendentální meditace k rozvinutí duševních schopností, je vzdělání neúplné. Odpovědnost za to, že se tato generace studentů udržuje mimo kontakt s vnitřními hodnotami života a mimo pole stálého statutu existence, leží na ramenou těch moudrých lidí, kteří jsou zodpovědní za učební osnovy v každé zemi.

Když student dostane ve svém předmětu pouze informativní vzdělání, nemá žádný základ, ze kterého by prozkoumal velký rozsah vědění o daném předmětu. Jak mnoho ze světa může být fyzicky prozkoumáno a poznáno prostřednictvím zkoumání jevů! Vesmír je tak rozsáhlý a stvoření tak neomezené, že není možné fyzicky analyzovat a rozpitvat všechno v celém stvoření.

Proto se současnému systému vzdělání nedaří uhasit žízeň po vědění. Má schopnost nabudit žízeň, ale nemá žádné prostředky uspokojit ji. Téměř vždy platí, že jak člověk studuje nějaký obor, zjišťuje, že má před sebou větší část neznámého. Ať ví o předmětu cokoli, pokročilejší studium tohoto předmětu tiše informuje studenta o tom, že před ním leží mnohem větší rozsah vědění, pro který v současnosti nejsou žádné prostředky studia. A tak to zůstane, dokud bude systém vzdělání založen pouze na informativním vědění.

Jak člověk zjišťuje podle současného stavu vzdělání, že před studentem leží větší pole neznámého, rovná se to spíše větší nevědomosti o předmětu než jeho vědomosti. Tak žalostný je stav současného systému vzdělání. Může pouze vzbudit žízeň po vědění a nemá žádný způsob, jak ji uspokojit a napomáhá pouze pokročit v nevědomosti o předmětu do vyššího stupně, místo toho, aby mu poskytl vědění o něm.

Jediná cesta, jak se dostat ven z tohoto žalostného stavu vzdělání je najít způsoby a prostředky pro kultivaci mysli zevnitř a pro její posílení, aby člověk, který studuje určitý předmět na informativní úrovni, byl také schopen prozkoumat hlubší oblasti předmětu.

Kdyby se tato vnitřní kultura poskytla každému odvětví studia, spolu s jeho obvyklou výukou na informativní úrovni, vzdělání zvnějšku by bylo doplněné rozvojem mysli zevnitř a všechny mentální schopnosti by se mohly rozvinout. Produktem takového vzdělávacího systému by byl skutečně dobře vzdělaný člověk. Toto je vzdělání, které nenechá mysli žádné dveře vzdělání zavřené, a které umožní každému studentu, aby měl vládu nad plným věděním o předmětu. Pak budou občané světa skutečně odvozovat výhody z toho, co nazýváme vzděláním.

Pokud bude vzdělání založené, spolu s informacemi o vnějším světě, na vnitřních hodnotách, nebude v žádném oboru vytvářet pouhou schopnost udržovat život prostřednictvím zaměstnání někde, ale odhalí rostoucímu člověku skutečný význam vnitřního života. Jeho osobnost rozvine statečný charakter a skvělost jeho kariéry. Zjistíme, že každý člověk bude vydatně vybaven schopností získat velké vědění o každém předmětu.

Současný vzdělávací systém, tím, že poskytuje rozmanitost předmětů, jen studentům pomáhá, aby si vybrali jeden z nich. Každý člověk má tak nesmírné mentální schopnosti, skryté uvnitř sebe, že kdyby existoval způsob, jak je pořádně rozvinout během studentské kariéry, každý občan světa by byl velmi vysoce rozvinutou osobností a mohl by používat své rozvinuté schopnosti k všeobecnému dobru pro sebe i pro všechny ostatní.

Bez techniky rozvoje mentálních schopností se s velkým géniem, přítomným v každém člověku, pouze plýtvá. Viděli jsme v části „Jak kontaktovat Bytí“, která vysvětluje princip Transcendentální meditace, že se v jednom tahu směrem dovnitř rozvine vědomá kapacita mysli do nejplnějšího rozsahu. Vnitřní schopnosti člověka, duchovní povaha transcendentálního absolutního vědomí vychází ve vnější fázi, spolu s myslí, aby byly žité uprostřed všech relativních hodnot světa forem a jevů.

Tento systém Transcendentální meditace, který je jednoduchým přístupem k mentálnímu rozvoji a k rozvinutí všech latentních schopností a také přímou cestou, jak prozkoumat duchovní hodnoty vnitřního života a zkrásnit materiální hodnoty světlem vnitřního já, je jednoduchá a přímá technika vzdělání zevnitř sebe. Systém je zde, byl vyvinut, byl vyzkoušený a potvrdil svoje hodnoty v každé části světa. Nyní je ponecháno na moudrých lidech, kteří mají zodpovědnost v oblasti vzdělání, aby ho vložili do učebních osnov studentů na vysokých školách a univerzitách, ke zrození nového lidstva, prostého nedostatků, nevědomosti o vnitřních hodnotách života, jež bude rozvinutější ve plnějších osobnostech.

Toto je potřeba každé země. Kterákoli země, v níž se takový program uvede, přirozeně brzy získá větší výhody nad ostatními národy. Občané takového národa budou mnohem schopnějšími lidmi na všech úrovních myšlení, mluvení a aktivity, protože budou užívat svůj plný potenciál ve všech sférách života. Taková země bude mít lepší podnikatele, lepší technology, lepší státníky, lepší vědce, lepší sociology, lepší lidi ve všech oblastech života. Lidé budou pokročilejší a integrovanější ve své osobnosti – budou šťastnější a mírumilovnější. Systém Transcendentální meditace je dobrodinním pro studentský svět. Zda bude přijat, nebo ne, to závisí na vzdělavatelích celého světa a na správném posouzení těmi, v jejichž rukou leží osud vzdělání v různých zemích.

Úryvek z knihy:

His Holiness Maharishi Mahesh Yogi: „Science of Being and Art of Living, TRANSCENDENTAL MEDITATION“, str. 208-212, ISBN 0-452-01142-6.

SBAL

http://is1.mum.edu/mumpress/p_a05.html

TM – TRANSCENDENTÁLNÍ MEDITACE je vzdělávací vědecky potvrzený program pro rozvíjení plného potenciálu osobnosti a pro udržitelný rozvoj.

Technika TM je autodidaktická metoda, jež patří mezi tzv. vnitřní vzdělávání – rozvíjí mysl, nervový systém, vědomí. Představuje praktický aspekt vědy o vědomí – vědy o vnitřní přirozené inteligenci člověka celého prostředí.

Technika TM je jednoduchá a aplikovatelná do všech oblastí lidské činnosti v rámci jejich optimalizace, jak ukazují projekty mezinárodní organizace Global Country of World Peace http://www.globalcountry.org/wp/global-solutions/.

GCWP celosvětově vyučuje Maharišiho programy TM a realizuje udržitelné projekty, včetně vzdělávání, tzv. CBE – Consciousness-Based-Education, viz http://www.globalcountry.org/wp/education/, organického zemědělství – védské organické zemědělství, viz http://www.globalcountry.org/wp/agriculture/, péče o zdraví – Mahariši védský přístup ke zdraví a Mahariši ájurvéda, viz http://www.globalcountry.org/wp/health/, architektury http://www.maharishivastu.org/ – Vastu, Mahariši sthapatya véda, viz http://www.globalcountry.org/wp/architecture-and-engineering/, správy – prevenční správa, viz http://www.globalcountry.org/wp/administration/, vytváření soudržnosti a světového míru, viz http://www.globalcountry.org/wp/achieving-permanent-peace/ a odstraňování chudoby http://www.poverty-removal.org/.

CBE – vzdělávání založené na rozvoji vědomí – Consciousness-Based-Education je dnes uváděno do škol po celém světě, kde mají zájem zlepšit studijní výsledky, chování a vztahy, viz https://consciousnessbasededucation.org/. Snad nejdelší tradici v používání tohoto progresivního a účinného systému vzdělání má univerzita ve Fairfieldu v Iowě v USA – Maharishi University of Management, viz http://www.mum.edu/, která je certifikovaná a nabízí řadu studijních programů, včetně nově uvedenéno Sustainable Living, viz http://www.mum.edu/sustainable-living.

V Česku je možné naučit se techniku TM v neziskové organizaci Globální země světového míru, viz http://www.tmcentrum.cz/ u certifikované učitelky TM Dr. A Citterbergové, tel.602 101 459.

TM je unikátní vzdělávací program, který se zásadně liší – svými principy i praktikováním od jiných meditačních technik nebo programů rozvoje či redukce stresů. Jedná se o autentický program, který pochází z Védské tradice mistrů a je charakteristický svou snadností a účinností. Je vědecky ověřený stovkami publikovaných výzkumů od nezávislých univerzit a vědeckých ústavů, viz http://www.tm.org/research-on-meditation. Program TM je zcela přirozený a je velmi účinný v rozvíjení života jako celku a v uschopňování člověka, aby si realizoval svoje potřeby, přání a aspirace konstruktivním a pozitivním způsobem, v souladu se všemi aspekty vnitřní a vnější udržitelnosti.

Zakladatel programu TM – Transcendentální meditace Mahariši Maheš Jogi, http://www.tm.org/maharishi oživil a rozvinul řadu pokročilých technik a programů z Védy a Védské literatury a přináleží mu objev a ucelení celé Védy, viz http://is1.mum.edu/vedicreserve/. Maharišiho nástupce a hlavní reprezentant Global Country of World Peace Dr. Nader Ram (Maharaja Adhiraj Rajaraam Tony Nader, MD, Ph.D) pokračuje v Maharišiho práci a ve výzkumu Védy a je znám svou výzkumnou, vzdělávací a publikační činností v této oblasti, včetně např. knih Human Physiology: Expression of Veda and the Vedic Literature, viz http://www.mumpress.com/vedic-literature-sanskrit/e16.html a Ramayan in Human Physiology, Discovery of the Eternal Reality of the Ramayan in the Structure and Function of Human Physiology, viz http://www.mumpress.com/books/other-authors/r05.html.

Maharišiho základní škola v Lancashire v Anglii, která za poslední řadu let dosahuje vynikajících výsledků, patří mezi ty školy, které byly vybrány britským ministerstvem školství jako příkladné.
Škola, která byla dosud financována ze soukromých zdrojů, bude nyní financována státem. Mohou se do ní hlásit zájemci bez jakéhokoliv omezení. Trvale jsou zde dosahovány skvělé výsledky a žáci, učitelé i rodiče jsou nadmíru spokojeni, jak je patrno z dokumentu, který je dostupný na stránce této školy.
Britský ministr školství Lord Hill řekl, že „Maharišiho škola dosahuje dlouhodobě vyjímečných výsledků u žáků a má vynalézavé přístupy, jak zvýšit úroveň školy“. Podotkl, že je potěšen, že vzdělávání poskytované touto školou, bude nyní dostupné pro místní mládež zdarma. Uvedl, že tyto tzv. Free Schools rodičům rozšiřují možnost výběru školy, umožňují více dětem, aby měly prvotřídní vzdělávání, které je blízko jejich domova a popřál škole mnoho úspěchů.

Maharishi Free School Lancashire

Lékaři doporučují program TM – Transcendentální meditace – jako účinnou metodu na rozpouštění stresů v organismu.

Už Hans Selley – přední světová kapacita, zakladatel teorie stresu, uvedl, že technika Transcendentální meditace je metoda, která uvolňuje nervový systém do takové míry, že stres je zcela eliminován.

Praktická lékařka Nancy Lonsdorf, autorka knih Nejlepší medicína pro ženyZralá žena, která je v lékařské praxi přes 25 let uvádí, že jejím prvním doporučením pro pacienty je, aby používali techniku Transcendentální meditace. Říká, že při léčbě je třeba jít ke kořenu nemoci. V dnešní době máme epidemii chronických nemocí a příčinou je nesprávné chování, nesprávná strava, nedostatek cvičení atd. Lidí trpí mentálním stresem, jsou přetíženi a výsledkem jsou jejich nesprávná rozhodnutí. Ve své praxi Dr. Lonsdorfová zjistila, že když lidé používají Transcendentální meditaci, mentální stres se začne rozpouštět, lidé jsou pak klidnější a spontánně začnou dělat správnější rozhodnutí a volby směrem ke zdravému životnímu stylu.

Vědecké výzkumy potvrzují, že program Transcendentální meditace redukuje hladinu stresů v organismu, neutralizuje negativní účinky, vzniklé stresem a posiluje nervový systém, čímž současně zvyšuje odolnost vůči stresovým situacím.

Robert Schneider, ředitel Institutu pro přírodní medicínu a prevenci  vysvětluje, že při reakci těla na stres záleží na tom, jak reaguje mozek a tím je následně ovlivněna reakce kardiovaskulárního a imunitního systému a dalších systémů a orgánů. V univerzitním výzkumu, používajícím nejmodernější metody zkoumání (imaging) mozku, bylo zjištěno, že jedinci, kteří začnou praktikovat Transcendentální meditaci, nemají tak silnou reakci na stres. Naopak si rozvíjejí větší stabilitu a flexibilitu nervového systému, jejich mozková činnost je harmonizovanější a oživuje se vnitřní inteligence organismu, jež umožňuje rychlejší vnitřní regeneraci. Celkově to je velkým přínos pro prevenci nemocí a aktivní vytváření zdraví.

Program Transcendentální meditace naplňuje teorii a poznatek, že lidský organismus je přirozeně vybaven vnitřními mechanismy, které dokážou odstranit vše, co k organismu nepatří. Stres je pro organismus cizí, představuje ve fyziologii abnormalitu na materiální či strukturální úrovni. V průběhu praktikování Transcendentální meditace, kdy dochází k hluboké relaxaci a regeneraci, jsou v organismu vytvořeny ideální podmínky, aby byly tenze, napětí a stresy uvolněny.

Stresy jsou hlavní příčinou psychosomatických nemocí, jak se shodují odborníci. Snížením úrovně stresů a jejich rozpuštěním se organismus snadněji regeneruje a normalizuje.
Norman Rosenthal, americký psychiatr a univerzitní výzkumník uvádí, že jedna z hlavních věcí, která ho zaujala na programu Transcendentální meditace, je množství a kvalita vědeckého výzkumu. Říká, že je k dispozici 340 „peer reviewed“ článků, což znamená, že v procesu rozhodování, zda článek bude či nebude publikován, jsou vědecké práce posuzovány předními odborníky, kteří se k článku vyjadřují, připomínkují ho a navrhují doporučení, jež musí autoři článku inkorporovat. Pouze poté může být článek publikován. Dr. Rosenthal poznamenává, že zná důvěrně celý pracný proces hodnocení kvality a schvalování vědeckých prací k publikaci, protože sám je výzkumníkem – autorem a také je hodnotitelem, takže dokáže posoudit kvalitu provedeného výzkumu. Zdůrazňuje, že samotný fakt, že technika Transcendentální meditace byla takto zkoumána a je prezentována ve více než 300 vědeckých článcích, jež dokládají prospěšné zdravotní účinky této konkrétní meditační techniky, posiluje její opodstatnění.

Program Transcendentální meditace nebo zkráceně TM představuje původní a zcela přirozenou techniku pro regeneraci mysli a těla prostřednictvím využití vlastních vnitřních zdrojů. Je při něm využita přirozená schopnost mysli zpomalit se a na chvilku dojít do stavu klidu – hlubšího, než během spánku. Hluboký klid umožňuje automatické rozpouštění stresů a regeneraci organismu. Každý lidský organismus je od přírody vybaven schopností redukovat a eliminovat si stresy, záleží jen na nás, zda tuto hluboce zabudovanou schopnost využijeme. Program TM nám umožní ponořit se do té potřebné vnitřní hloubky, kdy může být zapojen zmíněný vnitřní mechanismus a proces eliminace stresů je pak automatický. Proto je možno na program TM nahlížet jako na přírodní a účinné antidótum na stres.
P1080377

Benefiční kulturní události na podporu a pomoc válečným veteránům prostřednictvím programu Transcendentální meditace v rámci projektu „Operations Warrior Wellness“, která proběhne 13.12. v Metropolitním muzeu umění v New Yorku se účastní známé americké hvězdy a osobnosti, včetně Davida Lynche, Russela Branda, Clinta Eastwooda a dalších.

Akci pořádá nadace Foundation for Consciousness Based Education and World Peace, kterou založil v roce 2005 americký producent David Lynch, pod názvem „Change Begins Within“ a navazuje tímto na loňský stejnojmenný benefiční koncert, kterého se zúčastnili členové Beatles a další osobnosti a jehož smyslem bylo podpořit sdílení dobré praxe se vzděláním založeným na vědomí, jehož základním prvkem je program Transcendentální meditace pro redukci stresů a harmonické rozvíjení celé osobnosti.

Nadace podpořila výuku programu Transcendentální meditace prostřednictvím vzdělávací organizace Global Country of World Peace pro více než 150.000 studentů ve školách po celém světě. Implementací programu TM u žáků a studentů došlo ke zvýšení jejich tvořivosti a motivace ke studiu, zvýšila se jejich spokojenost a pohoda a zlepšilo se jejich chování a celkové studijní výsledky. Nadace také podporuje projekty zaměřené na výzkum a dokumentaci přínosů programu TM pro zdraví ve spolupráci s institucemi jako je např. University of Connecticut a University of Michigan.

David Lynch má sám dlouholeté zkušenosti s programem TM. Začal praktikovat Transcendentální meditaci před 40 lety pro úlevu od stresů a zlepšení kvality svého života a pokračoval s pokročilými technikami a studiem vědy o vědomí. V rámci sdílení dobré praxe uvádí jeho nadace řadu dalších projektů, které používají program TM, pro různé sociálně ohrožené či vyloučené skupiny, včetně osob bez přístřeší, původních obyvatel Ameriky a dalších.

O výše zmíněné benefiční události se psalo ve článku „Filmmaker Introduces Meditation to Veterans“ v novinách The Wall Street Journal, ve článku „Veterans Day: Can Meditation Help Veterans Overcome PTSD“ v novinách The Huffington Post a ve článku „David Lynch Says Transcendental Meditation Will Cure Soldiers of Post-Traumatic Stress“ v novinách Tonic.

Mezi první studie významně prospěšného účinku programu Transcendentální meditace pro válečné veterány patří jedna z roku 1985, jak zmiňuje Bloomberg Businessweek, která zjistila výrazně sníženou úroveň hladiny stresu a úzkosti při zavedení TM u vietnamských válečných veteránů. 70% zkoumaných subjektů zažilo takové zlepšení stavu, již dále nepotřebovalo pomoc z jejich veteránského centra.

Bližší informace o mnoha dalších událostech a prospěšných činnostech nadace v rámci pomoci válečným veteránům a amádě můžete nalézt na stránce David Lynch Foundation.

Reklamy