Transcendentalní meditace

Archive for the ‘transcendental meditation’ Category

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemii stresu.

Program TM byl vyvinut před 50 lety rekonstrukcí z védské literatury, z odvětví šikša, jóga a dalších. Do dnešní doby se rozšířil do oblasti celoživotního vzdělávání. Program TM představuje hlavní složku vzdělání založeného na vědomí CBE – Consciousness Based Education.

Program Transcendentální meditace, ve zkratce „TM“  je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie. Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se v mysli zvyšuje inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost.

Program TM patří do oblasti tzv. vnitřního vzdělávání, jež je užitečným doplňkem vnějšího vzdělávání, neboť umožňuje rozvinout vnitřní tvořivou inteligenci – latentní potenciál lidského vědomí. Program TM je přirozený a nenáročný – oživuje a rozvíjí již existující lidský zdroj, vrozenou inteligenci. Slovo „transcendentální“ se vztahuje k tichému neprojevenému vědomí, ke sjednocenému stavu inteligence v základu mysli. Současně vyjadřuje obsah programu – co se děje v průběhu praktikování techniky TM, kdy dochází k přesunu pozornosti, k překročení povrchových úrovní mentální aktivity („object-referral“) do hlubších úrovní („subject-referral“) až ke sjednocené klidné transcendentální úrovni („Self-referral“). Program TM je systematická vzdělávací metoda, která pochází z védské vědy o vědomí. Véda je uznávána Unescem jako unikátní vědění, nehmotné dědictví celého lidstva a podporuje se její revitalizace. Jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, program TM je účinným vzdělávacím nástrojem nejen pro celkový rozvoj osobnosti, ale také pro prevenci stresu a podporu celkového zdraví.

Swanson a Oates (1989) hovoří o programu TM jako o technologii pro kvalitativní zdokonalení (upgrading) nervového systému jedince a jako o základu pro upgrading organizace. Program TM rozpouští stresy v individuálním i kolektivním vědomí a dokáže změnit atmosféru i ve vysoce stresovém prostředí a vytvořit klima, které je optimální pro tvořivou a efektivní činnost – studium a práci. O technice TM se hovoří jako o technologii vědomí, protože je to systematický postup, který je opakovatelný, je vyučován standardním způsobem a jeho účinky jsou široce vědecky prozkoumány a povrzeny jako prospěšné.

Murphy a Donovan (1996) uvádějí ve svém výzkumném přehledu, že program Transcendentální meditace je nejvíce vědecky prozkoumanou meditační technikou. Výzkum ukazuje, že během praktikování techniky Transcendentální meditace dochází k hluboké relaxaci, včetně přirozeného zpomalení srdeční a dechové činnosti, snížení spotřeby kyslíku a zvýšeného elektroencefalografického souladu, což poukazuje na stav přirozené hluboké kliduplné bdělosti, tzv. „restful alertness“. Uvedený zklidněný stav organismu je odlišný od relaxace jen se zavřenýma očima, jiných relaxačních metod nebo od spánku (Alexander, Cranson, Boyer a Orme-Johnson, 1986; Wallace, 1986).

Stav vědomí v tomto ztišeném či usebraném stavu je označován jako „transcendentální vědomí“, neboli 4. stav vědomí (Walace, 1970). Dlouhodobější praxe v TM (pravidelný zážitek tichého transcendentálního vědomí) umožňuje kutivaci mysli a vede k projevení širokého spektra prospěšných účinků, včetně snížené úzkosti (Eppley, Abrams a Shear, 1989), snížené potřeby lékařských ošetření a úkonů (Herron, Hillis, Mandarino, Orme-Johnson a Walton, 1996; Orme-Johnson, 1987), zvýšené produktivity a zlepšení vztahů v podnicích a organizacích (Alexander et al., 1993; Schmidt-Wilk, Alexander a Swanson, 1996). Výzkum ve vzdělávacích institucích zjistil mimo jiné rozvoj a optimalizaci osobnosti, rozvoj inteligence, kreativity a konstruktivního myšlení, rozvoj kritického myšlení, větší sebedůvěru, větší motivaci k učení, zlepšení seberealizace a zlepšení času potřebného k reakci na podněty (Cranson et al., 1991; Alexander, Heaton a Chandler, 1994; Dillbeck, Assimakis, Raimondi, Orme-Johnson a Rowe, 1986).

Aplikace vzdělávacího programu TM na rozvíjení a podporu fyzického a duševního zdraví je v současné době středem zájmu mnoha výzkumných studií v USA, dotovaných státními granty. Jedná se např.o výzkumné studie prováděné v Institutu přírodní medicíny a prevence na univerzitě Maharishi University of Management, na lékařské fakultě v Morehouse Medical School, na univerzitě University of Georgia, University of California at Irvine a v dalších, viz seznam univerzit a institutů a seznam vědeckých časopisů s publikacemi o TM.Vnitřní prožitek sjednocené povahy vědomí během praktikování programu TM je spojován s měnícím se paradigmatem myšlení v managementu (Schmidt-Wilk & Heaton, 1999). Metaforický pohled na organizace jako na kvantově mechanický jev, posouvá spíše než klasický přístup pozornost od fixních rolí k vynořujícím se příležitostem, od přísných hranic autority k rozvíjejícím se sítím komunikace a od mechanické kontroly k sebeorganizaci.

Tak, jak se v podmínkách škol, podniků a organizací odehrává uvedený myšlenkový posun, potřebuje vzdělávání přijmout nové perspektivy a nové vzdělávací technologie, aby se v lidských zdrojích oživily charakteristiky, popisované kvantovou metaforou, včetně vyšší motivace a flexibility. Aplikace programu TM ve školách a organizacích umožňuje rozvíjet duševní kapitál, zlepšovat mezilidské vztahy a výstupy organizace, včetně např. lepších studijních výsledků a vyšší produktivity práce.

Program TM se praktikuje dvakrát denně 15-20 minut. Chvilka klidu s TM, jako načerpání energie zevnitř sebe sama a příprava na účinnější aktivitu je užitečně stráveným časem a škole i jiným organizacím se mnohonásobně vyplatí. Prožitek kvantového pole sjednocené povahy vědomí během praktikování techniky TM rozvíjí přenosné dovednosti a manažerské schopnosti, jako je holistické myšlení (Gustavsson, 1992), synergická týmová činnost (Schmidt-Wilk, 1996) a spontánní vrcholová výkonnost (Harung, Heaton, Graff, & Alexander, 1996).

Závěrem lze poznamenat, že program TM má zasloužené místo v oblasti celého spektra celoživotního vzdělávání a zajisté stojí za pozornost a větší využívání, jak tomu je v mnoha případech v zahraničí.

Uvítáme zájem pedagogů, studentů, ale i dalších subjektů a organizací o jeho implementaci a o realizaci projektů v praxi.

Reklamy

Zpráva z Health Good News uvádí, jak nedávná studie zjistila, že denní používání programu Transcendentální meditace (TM) pomáhá studentům snížit psychický stres a zvýšit schopnost zvládat stresové situace.

U skupiny studentů s rizikem pro rozvinutí hypertenze byl tento přínos spojen také se snížením krevního tlaku. Tato studie Effects of the Transcendental Meditation program on Neurophysiology, Cognitive Development, and Health in College Students byla provedena univerzitě American University ve Washingtonu, D.C. Účastnilo se jí několik stovek studentů. Studie byla publikována ve vědeckém časopise The American Journal of Hypertension.

Výsledky studie jsou nyní zmíněny na oficiální internetové stránce národního institutu National Institutes of Health’s National Center for Complementary and Alternative Medicine.*

Lidé, kteří pracují na univerzitách vědí, že mnoho studentů zažívá větší akademický, finanční a sociální stres, než kdykoliv dříve a takový tlak vede často k vážným problémům. Tato zkušenost je známa z rostoucího počtu výzkumných studií, jež dokumentují vzestupnou tendenci stresu u univerzitních studentů.

Studie, vedená na Kansas University, jež zkoumala 13 000 studentů zjistila, že během 13-ti letého období vzrostl počet studentů s depresí z 21 na 41 procent. Procento sebevražd u studentů vzrostlo z 5 na 9 procent, a počet studentů se stresem a úzkostí vzrostl z 36 na 62 procent.

Psychologům dělá starost, že mladí lidé často řeší svoje problémy kontraproduktivním způsobem. Studie poukazují, že 44% univerzitních studentů pije často alkohol, 10 milionů studentů bere antidepresiva, poradenská střediska pro studenty jsou zavalena zvyšujícím se počtem studentů, kteří trpí poruchami úzkosti a sebevraždy se staly 3. hlavní příčinou úmrtí u teenagerů.

Může TM program opravdu pomoci? Domníváme se, že studie z American University poskytuje solidní evidenci, že ano.

Studenti používající TM v této studii byli též požádáni, aby shrnuli své subjektivní zkušenosti po semestru praktikování TM. Zde je jeden příklad:

“Mám stejně pilno, jako jsem měla minulý semestr, ale od té doby, co praktikuji techniku Transcendentální meditace, tak se necítím tak přemožená, jak jsem se cítila dřív. Je to snazší zůstat uspořádaná. Jsem účinnější a zůstávám nad věcí – jak v celkovém obraze, tak i v detailech. Cítím se šťastnější a volnější a jsem schopná vzít si na sebe a udělat víc věcí. A taky, když dělám chyby, snadněji to zvládám, prakticky i emocionálně, prostě udělám nápravné kroky a zbytečně se nebičuji. Moje vztahy k ostatním se zlepšily, protože mů vztah ke mně samotné je lepší“. – Anne Barton-Veenkant, Georgetown University.

Můžete si přečíst i jiné zkušenosti univerzitních studentů kliknutím na přínos programu Transcendentální meditace. O zdravotních účincích programu TM se dozvíte více na stránce lékaři o Transcendentální meditaci.

Tato novinka z americké stránky Transcendentální meditace také zahrnuje propojení na stránku výzkumu národního střediska National Center for Complementary and Alternative Medicine a krátké video, kde hovoří jeden ze studentů dané studie o své zkušenosti s účinkem Transcendentální meditace na zdraví.

  • In: transcendental meditation
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Joginské létání – Transcendentální meditace a TM Sidhi program

Novinky v prevenci v rámci technologie neporazitelné obrany ‚Invincible Defense Technology‘ (IDT)

Ve vysílání Global Family Chat na internetovém kanále Maharishi Channel bylo nedávno oznámeno, že čtyři země v Latinské Americe ustanovují v armádě ‚prevenční křídlo‘ a začali vojáky vyučovat program TM Transcendental Meditation Program a pokročilý program Transcendental Meditation Sidhi Program. Jedno z nich bude sestávat dokonce ze 3000 členů armádnímo sboru.

Další země, mimo již dříve zmiňované, se rozhodla implementovat vzdělání založené na rozvoji vědomí Consciousness-Based Education do všech škol. Například brazilská vláda formálně oznámila svůj výukový program pro 1.5 milionu lidí.
Holandsko, Trinidad a Tobago, Bolivie, Peru a Kolumbie již také uvedly v určitém měřítku systém prevenční technologie Invincible Defense Technology.

Pokud třeba nečtete novinky Invincible Defense Technology News, tak Vám možná není plně srozumitelný význam těchto událostí, proto je níže krátké vysvětlení.

Program TM-Sidhi, který zahrnuje jogínské létání Yogic Flying je důležitý komponent technologie Maharishi’s Invincible Defense Technology (IDT). Vědecký výzkum potvrdil, že velké skupiny mírových expertů, kteří používají program TM-Sidhi najednou a společně na jednom místě, mohou vytvořit měřitelnou pozitivní změnu pro okolní populaci, včetně redukce zločinnosti, násilí, války a terorismu. Zjevný mechanismus, který je v základu tohoto jevu, je účinek pole vědomí, kdy kolektivní koherence v rámci této skupiny ‚přetéká‘ do populace v okolí a rozpouští nahromaděné tenze ve společnosti, ať už to jsou rasové, náboženské či politické tenze, které jsou v základu výbuchu násilí.

Takto je vytvářen pozitivní účinek na národní úrovni. Výzkumníci poukazují na skutečnost, že aby vznikl podobný účinek na národní úrovni, je třeba, aby měla daná země skupinu o velikosti nejméně druhé odmocniny jednoho procenta z celkové populace. Mocný účinek koherence (souladu, soudržnosti) takové skupiny rozpouší nepřátelskost v samotném jejím zrodu, takže nepřátelství ani nevyvstane, a toto vede k růstu neporazitelnosti národa.

Zde je příklad, jak vypočítat velikost takové skupiny. Země s největší populací v Latinské Americe je Brazílie. Podle The World Factbook udává CIA, že brazilská populace je 198 739 269, což pak znásobeno 1% se rovná 1 987 393. Druhá odmocnina z 1 987 393 je 1 410. Proto, kdyby se armáda Brazílie chtěla stát neporazitelnou, potřebovala by udržovat minimálně 1 410 expertů pro neporazitelnou prevenční obranu. Spojené státy by potřebovaly 1 800 osob.

Armádní prevenční křídlo Prevention Wing o 3000 vojácích dokonce převyšuje žádoucí číslo vzhledem k populaci kterékoliv latinskoamerické země. Takže můžeme jen poblahopřát moudrým organizátorům a vůdcům za uvádění armádní strategie, která zabezpečí pro jejich země neporazitelnost invincibility.

Tyto země založily svou obranu na sjednoceném poli  všech zákonů přírody Unified Field. Na mysl může přijít filmová hvězda ze seriálu Hvězdné války, popisující sílu, která je  ‚. . . mocnější, než si možná dokážete představit‘. Je to přehánění? Možná není. Podle fyzika Dr. John Hagelina, který vystudoval na Harvardu je technologie sjednoceného pole tisíc milion milion krát mocnější, než nukleární síla. Za pár let, v retrospektivě, bude mít možná tento projekt mnohem větší historickou významnost, než americký armádní projekt Manhattan Project k vývoji nukleárních zbraní.

Dr. Leffler uvádí, že se v posledních 20 letech pilně snaží přesvědčit vůdce americké armády, aby si vytvořily svoje armádní prevenční křídlo. Bohužel, napříč širokému vědeckému výzkumu, který hodnotí účinnost prevenční technologie obrany, a stejně tak i praktické projekty – testy realizované armádou v Mozambiku a Equadoru, Spojené státy jsou stále zapletené ve dvou válkách. A obě by mohly rychle skončit, kdyby americká armáda uvedla řádně prevenční technologii obrany. Možná bude úspěch prevenčního armádního křídla v Latinské Americe inspirovat vůdce Spojených států, aby nezůstávali pozadu  a vyhráli závod o ‚vnitřní prostor‘, podobně jako porazily Rusy vzhledem k měsíci v závodu o ‚vnější prostor‘.

“Jako právník, je pro mě kritické myslet rychle. Když jsem začla praktikovat TM, zaznamenala jsem, že jsem schopna myslet kreativněji. Čehož si velice cením ve své profesi.”
—Laura Yellin, 38, Vero Beach, Florida, USA