Transcendentalní meditace

Vzdělávání zevnitř sebe, rozvíjení plného mentálního potenciálu

Posted on: 15.7.2014

Vzdělání má za cíl kultivovat mysl člověka a uschopnit ho dosáhnout vše, co by chtěl na velkém poli života dosáhnout. Vzdělání by nezbytně mělo umožnit člověku využít jeho plný potenciál v oblasti těla, mysli i ducha. Mělo by však v něm také rozvinout schopnost co nejlépe využít své osobnosti, prostředí a okolností, aby mohl v životě dosáhnout maximum pro sebe i pro ostatní. V těchto oblastech existují úžasné nevyužité latentní možnosti, jež studenti nikdy nevyzkoumají ani nerozvinou během svého studentského života, který je nejcennější dobou pro budování kariéry člověka. Když člověk cestuje po světě a setkává se s lidmi různých národů, zjišťuje, že téměř ve všech zemích je veřejný názor proti převažujícímu systému vzdělání. V žádné zemi na světě nejsou lidé skutečně spokojeni se stávajícím systémem vzdělání. Není mnoho těch, kteří by uspokojivě dokázali vystihnout, jaký by ideální systém vzdělání měl být a poukázat, co v současné učební osnově škol a univerzit schází. Nicméně, je evidentní, že všude přetrvává nespokojenost se stávajícím učebním plánem.

Schází kompletnost systému vzdělání, jež by poskytla plnost učebním osnovám, prostřednictvím a díky níž by studenti, vycházející ze vzdělávacích institucí, byli plně rozvinutými a zcela odpovědnými občany svých zemí, dobře vyzrálí v plných hodnotách života, rozvinutí ve vyšším vědomí a chápání.Měly by se vyučovat takové předměty, které by studentům objasnily celý rozsah života. Ať si vyberou jakýkoli předmět, měl by v sobě obsahovat pohled na plný život, úplnou perspektivu plných hodnot života a žití.

V současnosti, s příchodem nových vynálezů ve všech oblastech studia, proniká do sféry vzdělání velký počet předmětů. Oblast specializace se stává sama o sobě větví výuky. Ať se studenti učí jakkoli přesnou specializaci, měli by též obdržet vizi plné hodnoty života.

Je jasné, že každý obor studia sahá od nejelementárnějšího až po nejpokročilejší studium daného předmětu. Ale žádný předmět studia, ani žádný obor učení dosud nedosáhl vrcholu výzkumů v daném předmětu. Každá větev výuky prezentuje v současnosti velké objevy a vynálezy, ale možnosti ještě větších objevů leží v zásobě pro výzkum budoucími generacemi. Takže nejvyšší vrchol studia kteréhokoli předmětu je mimo dnešní sféru vědění. To ponechává každou větev výuky ve velmi neukončeném stavu.

Se studiem Absolutna ve vyšších kurzech každého oboru studia se však jeví, že student bude mít, spolu se získáním pokročilé znalosti předmětu, představu o nejzazším limitu daného předmětu. Je to proto, že studium se nakonec dotkne horizontu Absolutna. Studium věčného Absolutna se tak zdá být vysoce významné. Mělo by být přílohou studia každého oboru. Student by tak našel rozsah, kam až život jde. Jak je to nyní, studium kteréhokoli odvětví výuky je omezené pouze na povrchové úrovně daného předmětu. Proto je na odbornících v oblasti vzdělání, aby uvážili uvedení studia Absolutna spolu s vyšším studiem každého odvětví výuky. Mělo by to být přinejmenším zahrnuté v učební osnově dospělých studentů na vysokých školách a univerzitách.

Studium Absolutna odhalí studentům velké a skryté hodnoty života, které leží za samozřejmou jevovou fází existence a přinese jim hlubší význam existence, širší vizi života a nezměrné pole moudrosti. Odhalí jim to také možnosti žít hodnoty života mnohem větší a vyšší, než ty, které nalézáme na úrovni relativní existence. Když se technika Transcendentální meditace praktikuje spolu se studiem Absolutna, poslouží se skutečně smyslu vzdělání. Systém vzdělání tak bude úplný v pravém smyslu slova.

Současné systémy vzdělání v různých zemích světa poskytují studentům pouze informativní vědění. Na poli vzdělání není dnes nic konkrétního, co by skutečně rozvinulo vnitřní hodnoty mysli, těla a ducha. Proto, ať lidé dostávají jakékoli vzdělání, je to pouze na povrchové úrovni informací. V každém předmětu jsou poskytnuty určité informace o předmětu, a když je student schopen zapamatovat si ty informace, projde zkouškou. Současný systém vzdělání připravuje studenta jenom pro kariéru, uznávanou společností, především výdělek na živobytí.

Není tu žádné pole o vnitřních hodnotách života otevřené pro studenty. Informace o vnitřním světě mysli a ducha jsou uzavřeny. Je překvapující, jak byly nejpodstatnější aspekty vnitřního života, které tvoří samotný základ veškerého vnějšího života a existence, ignorované po tak dlouhou dobu na celém světě. Nyní je nejvyšší čas, aby se spolu s vnějšími oblastmi různých odvětví výuky poskytlo studentům vzdělání ve vnitřních sférách života. Bez vědění o Absolutnu a bez používání Transcendentální meditace k rozvinutí duševních schopností, je vzdělání neúplné. Odpovědnost za to, že se tato generace studentů udržuje mimo kontakt s vnitřními hodnotami života a mimo pole stálého statutu existence, leží na ramenou těch moudrých lidí, kteří jsou zodpovědní za učební osnovy v každé zemi.

Když student dostane ve svém předmětu pouze informativní vzdělání, nemá žádný základ, ze kterého by prozkoumal velký rozsah vědění o daném předmětu. Jak mnoho ze světa může být fyzicky prozkoumáno a poznáno prostřednictvím zkoumání jevů! Vesmír je tak rozsáhlý a stvoření tak neomezené, že není možné fyzicky analyzovat a rozpitvat všechno v celém stvoření.

Proto se současnému systému vzdělání nedaří uhasit žízeň po vědění. Má schopnost nabudit žízeň, ale nemá žádné prostředky uspokojit ji. Téměř vždy platí, že jak člověk studuje nějaký obor, zjišťuje, že má před sebou větší část neznámého. Ať ví o předmětu cokoli, pokročilejší studium tohoto předmětu tiše informuje studenta o tom, že před ním leží mnohem větší rozsah vědění, pro který v současnosti nejsou žádné prostředky studia. A tak to zůstane, dokud bude systém vzdělání založen pouze na informativním vědění.

Jak člověk zjišťuje podle současného stavu vzdělání, že před studentem leží větší pole neznámého, rovná se to spíše větší nevědomosti o předmětu než jeho vědomosti. Tak žalostný je stav současného systému vzdělání. Může pouze vzbudit žízeň po vědění a nemá žádný způsob, jak ji uspokojit a napomáhá pouze pokročit v nevědomosti o předmětu do vyššího stupně, místo toho, aby mu poskytl vědění o něm.

Jediná cesta, jak se dostat ven z tohoto žalostného stavu vzdělání je najít způsoby a prostředky pro kultivaci mysli zevnitř a pro její posílení, aby člověk, který studuje určitý předmět na informativní úrovni, byl také schopen prozkoumat hlubší oblasti předmětu.

Kdyby se tato vnitřní kultura poskytla každému odvětví studia, spolu s jeho obvyklou výukou na informativní úrovni, vzdělání zvnějšku by bylo doplněné rozvojem mysli zevnitř a všechny mentální schopnosti by se mohly rozvinout. Produktem takového vzdělávacího systému by byl skutečně dobře vzdělaný člověk. Toto je vzdělání, které nenechá mysli žádné dveře vzdělání zavřené, a které umožní každému studentu, aby měl vládu nad plným věděním o předmětu. Pak budou občané světa skutečně odvozovat výhody z toho, co nazýváme vzděláním.

Pokud bude vzdělání založené, spolu s informacemi o vnějším světě, na vnitřních hodnotách, nebude v žádném oboru vytvářet pouhou schopnost udržovat život prostřednictvím zaměstnání někde, ale odhalí rostoucímu člověku skutečný význam vnitřního života. Jeho osobnost rozvine statečný charakter a skvělost jeho kariéry. Zjistíme, že každý člověk bude vydatně vybaven schopností získat velké vědění o každém předmětu.

Současný vzdělávací systém, tím, že poskytuje rozmanitost předmětů, jen studentům pomáhá, aby si vybrali jeden z nich. Každý člověk má tak nesmírné mentální schopnosti, skryté uvnitř sebe, že kdyby existoval způsob, jak je pořádně rozvinout během studentské kariéry, každý občan světa by byl velmi vysoce rozvinutou osobností a mohl by používat své rozvinuté schopnosti k všeobecnému dobru pro sebe i pro všechny ostatní.

Bez techniky rozvoje mentálních schopností se s velkým géniem, přítomným v každém člověku, pouze plýtvá. Viděli jsme v části „Jak kontaktovat Bytí“, která vysvětluje princip Transcendentální meditace, že se v jednom tahu směrem dovnitř rozvine vědomá kapacita mysli do nejplnějšího rozsahu. Vnitřní schopnosti člověka, duchovní povaha transcendentálního absolutního vědomí vychází ve vnější fázi, spolu s myslí, aby byly žité uprostřed všech relativních hodnot světa forem a jevů.

Tento systém Transcendentální meditace, který je jednoduchým přístupem k mentálnímu rozvoji a k rozvinutí všech latentních schopností a také přímou cestou, jak prozkoumat duchovní hodnoty vnitřního života a zkrásnit materiální hodnoty světlem vnitřního já, je jednoduchá a přímá technika vzdělání zevnitř sebe. Systém je zde, byl vyvinut, byl vyzkoušený a potvrdil svoje hodnoty v každé části světa. Nyní je ponecháno na moudrých lidech, kteří mají zodpovědnost v oblasti vzdělání, aby ho vložili do učebních osnov studentů na vysokých školách a univerzitách, ke zrození nového lidstva, prostého nedostatků, nevědomosti o vnitřních hodnotách života, jež bude rozvinutější ve plnějších osobnostech.

Toto je potřeba každé země. Kterákoli země, v níž se takový program uvede, přirozeně brzy získá větší výhody nad ostatními národy. Občané takového národa budou mnohem schopnějšími lidmi na všech úrovních myšlení, mluvení a aktivity, protože budou užívat svůj plný potenciál ve všech sférách života. Taková země bude mít lepší podnikatele, lepší technology, lepší státníky, lepší vědce, lepší sociology, lepší lidi ve všech oblastech života. Lidé budou pokročilejší a integrovanější ve své osobnosti – budou šťastnější a mírumilovnější. Systém Transcendentální meditace je dobrodinním pro studentský svět. Zda bude přijat, nebo ne, to závisí na vzdělavatelích celého světa a na správném posouzení těmi, v jejichž rukou leží osud vzdělání v různých zemích.

Úryvek z knihy:

His Holiness Maharishi Mahesh Yogi: „Science of Being and Art of Living, TRANSCENDENTAL MEDITATION“, str. 208-212, ISBN 0-452-01142-6.

SBAL

http://is1.mum.edu/mumpress/p_a05.html

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Reklamy
%d bloggers like this: